Småbedriftsforbundet ser med stor uro på avkristningen av landet vårt

 

De siste 30-40 årene har vi opplevd en sterk avkristning, nedvurdering og forakt av de kristne grunnverdiene i samfunnet. Med den nye regjeringen ser det ut for at denne netative utviklingen bare fortsetter. Etter vårt syn vil dette få alvorlige følger - både for bedrifts-Norge og for vår nasjon for øvrig.

Også den norsk kirke med biskopene i spissen - som skulle stå i front for å snu den negative utviklingen,- svikter på de fleste områder hvor avkristningen presser på, og er heller med på å fordømme både Israel og alle de som støtter Israel`s rett til sitt lille land.

At vår kristne tro i Norge har sitt opphav i Jesus Kristus - som var jøde -  og i Guds utvelgelse av Israel, og at vi er "innpodet" på det samme vintreet i "Abraham, Isak og Jakobs Gud", som også er vår Gud, ser ut til å være totalt glemt.

Norsk presse er svært ensrettet. Det er et faktum.  De store mediene, NRK, TV2, VG, Aftenposten og de fleste aviser, har gjennom årtider fått enorme beløp fra Den Norske Stat, blant annet i pressestøtte og blir tydeligvis mer og mer avhenging av disse statlige penge-tilskuddene. Dette har medført et norsk medie-korps som frykter for å skrive noe som ikke passer inn. Blant annet gjennomføres en systematisk dessinformasjon om situasjoner hvor Israel er innblandet. Av avisene er det nå snart bare avisen "Norge i Dag" som skriver troverdig om situasjonen i Midt-østen. (Muligens er dette også grunnen til at avisen ikke får pressestøtte?)  Nyheten om at Norge sender helikopter og spesialtropper til Jordan for å utføre oppdrag fra Jordansk territorium, ble av norske medier så vidt nevnt i liten notis i forbifarten!! 

I fem år skal angivelig norske soldater operere sammen med enheter fra det Jordanske regimet! Dette er etter vårt syn sjokkerende opplysninger, hvor det heter at et av målene er «at begge land sammen skal kunne utføre ulike oppdrag over hele Midtøsten!» !!!

Et annet område i landet vårt hvor vi er totalt på feil kurs, er utviklingen av byråkratiet som nå er i ferd med å ta gnisten fra de som vil starte og drive eget foretak i landet.  Etter den nye kommuneloven som kom i 1992, blir Norges administrasjon mer og mer forvandlet - fra et folkestyrt land - til et byråkratisk og totalitært styresett.

Vi trenger en gjennomgripende oppvåkning i vårt folk!

 Hauge-bevegelsen på begynnelsen av 1800 tallet, ble en revolusjonerende kraft inn i datidens samfunn, og gav inspirasjon og positiv innvirkning på samfunnsutviklingen, noe som blant annet medførte etablering av mer enn 1000 nye bedrifter i landet vårt. En del av disse bedriftene lever ennå i dag.

De revolusjonerende tankene fra Hauge-bevegelsen er minst like aktuelle i dag som dengang.

Vår bønn og vårt håp er at disse tanker og visjoner på nytt skal få feste i landet vårt.